Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1 Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn alle offertes, opdrachten, diensten, leveringen en prestaties (zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen) tussen Daktro BV met ondernemingsnummer BE 0424.717.270 (verder “Daktro ” genoemd) en haar klanten (verder de “Klant(en)” genoemd) aan de hierna volgende voorwaarden onderworpen.

1.2 De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst met Daktro. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Het gebruik van een eigen bestelbon of offerte van de Klant doet hieraan geen afbreuk.

1.3 Onderstaande voorwaarden zijn deelbaar. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Daktro en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing voor iedere uitbreiding en meerwerken bij de oorspronkelijke overeenkomst.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien er zich een situatie voordoet die niet werd voorzien, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Klant, waar voor de uitvoering ervan door Daktro derden dienen te worden betrokken.

2. Prijzen

2.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

2.2 Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van Daktro komen en/of redelijkerwijze niet door Daktro konden worden voorzien, komt voor rekening van de Klant.

2.3 De prijzen zijn vastgesteld op basis van de op het moment van de opstelling van de offerte geldende prijzen van materialen en lonen, en zijn dus voor aanpassing vatbaar. De officiële schommelingen der lonen zullen aanleiding geven tot prijsaanpassing. De procentuele prijsstijging van de materiaalprijzen die de fabrikanten/leveranciers aan Daktro opleggen in de periode tussen de offerte en levering op de werf, zullen integraal doorgerekend worden.

3. Offertes

3.1 Elke offerte is vrijblijvend en ten hoogste veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen.

3.2 Daktro is slechts aan haar offerte gebonden indien de Klant de aanbieding schriftelijk heeft aanvaard binnen de voornoemde periode van veertien (14) dagen

3.3 Zolang de offerte en aanbieding niet is aanvaard, behoudt Daktro zich het recht voor om deze te herzien.

3.4 Daktro kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, vergetelheid of andere vorm van materiële vergissing bevat.

3.5 Daktro houdt zich het recht voor om de door de Klant ondertekende offerte te weigeren op grond van de volgende niet limitatieve redenen:

  • geen dekking door de kredietverzekeraar van Daktro,
  • de prijs is niet meer geldig aangezien grondstoffen, materiaalprijzen of lonen gestegen zijn,
  • er werden bijkomende voorwaarden opgelegd door de Klant,
  • overmacht.

3.6 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering onder normale en voorzienbare omstandigheden.

3.7 De voorgestelde materialen kunnen licht afwijken van de geplaatste materialen. Er zal steeds een gelijkwaardig product of beter product gebruikt worden dan voorgesteld. Dit hangt af van de markt en de producten verkrijgbaar bij de leveranciers op datum van voorstelling offerte en bestelling materialen. Technische fiches zijn verkrijgbaar via mail op aanvraag.

4. Overeenkomst en uitvoering

4.1 De overeenkomst komt tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door beide partijen. De overeenkomst vervangt alle eerder schriftelijk afgesloten en/of mondelinge overeenkomsten en/of akkoorden.

4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant, Daktro derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Daktro dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is de Klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

4.3 Daktro stelt alles in het werk om te voldoen aan haar contractuele verbintenissen en aan de verwachtingen van haar klanten. Daktro zal zich inspannen de overeenkomst, welke een middelenverbintenis inhoudt, naar best inzicht en vermogen uit te voeren.

4.4 Daktro mag een door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Daktro tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Daktro het recht om zonder voorafgaande toestemming van de Klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.6 Planningen kunnen sterk wijzigen door factoren zoals weerverlet, ziekte werknemers, noodzakelijke herstellingswerken en uitloop van werken door onvoorziene omstandigheden. Deze onvoorziene omstandigheden zorgen ervoor dat een planning die enige tijd opgegeven is, sterk doet veranderen in tijd. De uitloop van planningen geeft de klant/opdrachtgever nooit het recht een akkoord niet na te komen. Er worden in de offertes en de daarbij horende akkoorden nooit een binding gemaakt in tijd.

4.7 Werken welke niet in de offerte zijn voorzien, worden uitgevoerd in “regie”, te vermeerderen met het gebruikte materiaal en de bijhorende btw. Voor regiewerken kunnen, indien van toepassing, bijkomende kosten van, vergunningen, verplaatsing, vervoer of levering aangerekend worden.

4.8 Elektriciteit en water zullen door de Klant gratis geleverd worden. Tijdens de duur van de werken zal een stroompunt zo dicht mogelijk bij de werf door de Klant ter beschikking gesteld worden.

4.9 De staat van het gebouw waarin en/of van de ondergrond waarop werken door Daktro worden uitgevoerd, wordt niet door Daktro nagegaan. Het gebouw en/of de ondergrond wordt geacht geschikt te zijn voor de geplande werken.

4.10 Indien er een gevelbekleding, aan een opgaande muur die aansluit op ons te vernieuwen dakvlak, onze waterdichte aansluiting belemmerd. Dan zijn wij genoodzaakt een aanpassing te voorzien die een waterdichting waarborgt. Wij moeten ten alle tijden een degelijke aansluiting voorzien aan opgaande muren. Indien er bij de start van onze werken bv, gevelbekleding te dicht bij ons te bewerken dakvlak ligt, dan slijpen wij hier de gevelbekleding af tot op de hoogte dat noodzakelijk is om onze werken uit te voeren.
De eigenaars zijn hiervan op de hoogte. Bij een akkoord voor werken gaat Daktro er ook vanuit dat de eigenaar van de woning de buren heeft ingelicht m b t de gevelbekleding en noodzakelijke aansluitingen.

4.11 Voor het bovenbrengen van onze materialen zal Daktro gebruik maken van een kraan of van een ladderlift indien mogelijk. Er zal op voorhand bepaald worden via welke weg de materialen worden af- en aangevoerd.

4.12 Voor het vervoer van haar arbeiders zal Daktro de lift of de trappen van het gebouw gebruiken. De nodige maatregelen om beschadiging of bevuiling te voorkomen, zullen op verantwoordelijkheid van de eigenaar zijn, tenzij anders bepaald in de offerte. Indien Daktro voor een veilige toegang tot de werkvloer doorgang moet hebben door een privatief gedeelte zullen er nodige maatregelen om beschadiging of bevuiling te voorkomen, op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zijn.

4.13 Vloerbescherming moet een vaste en degelijke stabiliteit waarborgen voor de arbeiders om zich over te verplaatsen op een normale wijze. Indien er geen stabiele vloerbescherming geplaatst wordt dan zal er op verantwoordelijkheid van Daktro een vloerbescherming geplaatst worden. De kost die hiermee gepaard gaat wordt gefactureerd.

4.14 Indien er vuil door de werken naar binnen wordt gebracht, zoals stof en andere, dan zal dit gepoetst worden op verantwoordelijkheid van de eigenaar.

4.15 Daktro gaat ervan uit dat de opgaande gevelmuren waar tegen Daktro moet aansluiten op zich waterdicht zijn of dat er een intacte horizontale waterkerende laag aanwezig is.

4.16 Afvoerbuizen zijn niet standaard verwerkt in onze offertes. Deze moeten beschreven staan in de offerte. Wij gaan ervan uit dat de afvoeren aangesloten zijn op het daarvoor voorziene juiste netwerk en dat ze normaal werken.
Wij gaan ervanuit dat de bestaande afvoeren de correcte diameter hebben.
Afvoeren die in de muur of de grond zijn verwerkt controleren we niet op een goede werking.
Bij een dakrenovatie bestaat steeds de mogelijkheid dat de hoek van het tapgat verandert waardoor de afvloeiing van water een andere weg vindt.

4.17 Een plat dak kan van nature gevoelig zijn voor waterstagnaties. Een zekere waterstagnatie kan onvermijdelijk zijn en vormt volgens de Technische Voorlichting 215 geen afdoende reden om voorbehoud te maken bij de oplevering van de werken.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de voorbereiding dan wel uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, wat steeds schriftelijk dient te gebeuren.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Daktro zal de Klant zo spoedig mogelijk het gewijzigde tijdstip mededelen.

5.3 De wijzigingen en/of de aanvullingen op de overeenkomst en de (mogelijke) kosten en gevolgen daarvan zullen schriftelijk door Daktro aan de Klant worden bevestigd. Daktro zal daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

5.4 In ieder geval kan Daktro niet aansprakelijk geacht worden voor het overschrijden van de vooropgestelde termijn in haar offerte/overeenkomst bij de wijziging van de overeenkomst in de loop van de uitvoering hiervan.

6. Informatie

6.1 Daktro verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie tijdig te bezorgen aan Daktro, zodat deze zich naar behoren kan organiseren voor de levering/uitvoering van haar diensten.

6.2 Iedere bijkomende kost en/of meerwerk door het niet tijdig overmaken van alle informatie, zoals vermeld in het eerste lid, zal door Daktro bijkomend gefactureerd worden in verhouding met de vergoeding zoals bepaald in de overeenkomst.

6.3 Daktro is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op en is niet aansprakelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de gegevens die de Klant haar verstrekt.

7. Facturatie en betaling

7.1 Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, behoudens indien schriftelijk anders werd overeengekomen.

7.2 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 % per jaar van het factuurbedrag, onverminderd de overige rechten welke Daktro uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van deze voorwaarden heeft. Onverminderd het hierboven bepaalde heeft Daktro eveneens recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 125,00), vermeerderd met de vergoeding van de gerechtskosten, en onverminderd het recht van Daktro om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

7.3 De niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling binnen een periode van veertien (14) dagen na uiterste betaaldatum, heeft Daktro onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het recht verdere levering(en) van diensten op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de intresten en verhogingsbedingen volledig is betaald.

7.4 Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Daktro in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de Klant, gerechtigd ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden per aangetekend schrijven. De uitvoering van de prestaties zal slechts hernomen worden na integrale betaling van de achterstallige facturen, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten en dat onder voorbehoud van het recht van Daktro om vooralsnog de overeenkomst als verbroken te beschouwen ten laste en ten nadele van de Klant.

7.5 Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Protesten die na het verstrijken van deze termijn geformuleerd worden, zullen niet aanvaard worden. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de factuur.

7.6 De Klant en Daktro komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

7.7 Indien de solvabiliteit van de Klant in het gedrang komt, zoals o.m. in het geval dat er op een deel of het geheel van de goederen van de klant bewarend en/of uitvoerend beslag wordt gelegd, de Klant wordt ontbonden en/of vereffend, de Klant uitstel van betaling heeft gevraagd, hij kennelijk onvermogend is of in staking van betaling is, heeft Daktro ten alle tijde het recht om betalingswaarborgen te eisen. Daktro heeft, indien de Klant hieromtrent in gebreke blijft, het recht om zonder verdere ingebrekestelling de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege eenzijdig te ontbinden of op te schorten, naar de keuze van Daktro, bij aangetekend schrijven en betaling te eisen voor de reeds geleverde prestaties. Bovendien ontzegt de Klant zich, in het geval van aanneming van werk, elk recht om verdere afwerking van de werken te eisen.

8. Annulering en tussentijdse beëindiging

8.1 Annulering van de opdracht door de Klant is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • annulering tot éénentwintig (21) dagen voorafgaande aan de overeengekomen aanvangsdatum voor de uitvoering van de diensten, leidt tot verschuldigdheid van 50% van de overeengekomen vergoeding door de Klant;
  • annulering tussen éénentwintig (21) en veertien (14) dagen voorafgaande aan de overeengekomen aanvangsdatum voor de uitvoering van de diensten, leidt tot verschuldigdheid van 75% van de overeengekomen vergoeding door de Klant;
  • annulering tussen veertien (14) en één (1) dag voorafgaande aan de overeengekomen aanvangsdatum voor de uitvoering van de diensten, leidt tot verschuldigdheid van 100% van de overeengekomen vergoeding door de Klant.

8.2 Tenzij contractueel anders bepaald, is een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst (na aanvang van de uitvoering) in beginsel niet mogelijk, tenzij de Klant 100% van de overeengekomen vergoeding aan Daktro betaalt.

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Daktro onmiddellijk opeisbaar en behoudt Daktro al haar aanspraken uit de wet en deze overeenkomst.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Daktro behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Daktro heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

9.2 De Klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht binnen de doelstelling van de Overeenkomst en niet het eigendom over de door Daktro geleverde goederen en/of diensten. Verlening van (gebruiks-) rechten uit hoofde van deze Overeenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle vorderingen van Daktro op de Klant zijn voldaan.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de goederen en/of diensten (zoals beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, schetsen, tekeningen, merken, modellen, software en dergelijke) toe aan Daktro of diens licentiegevers, ongeacht of dit in het aan de Klant geleverde goed verwerkt is.

9.4 Alle door Daktro aan de Klant verstrekte documenten, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, merken, e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan– al dan niet in gewijzigde vorm – zonder voorafgaande toestemming van Daktro de door Daktro geleverde goederen dan wel documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen. Bij geheel of gedeeltelijke overtreding hiervan verbeurt de Klant ten behoeve van Daktro van rechtswege en zonder ingebrekestelling een opeisbare boete van vijfduizend euro (€ 5.000,00) voor elke overtreding, en van vijfhonderd euro (€ 500,00) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Daktro om daarnaast aanspraak te maken op vergoeding van de (werkelijk) geleden schade.

10. Klachten

10.1 Klachten moeten schriftelijk per aangetekende brief ingediend worden bij Daktro .

10.2 De Klant dient in geval van klachten ten aanzien van werkzaamheden van Daktro te reageren binnen de 8 werkdagen nadat hij/zij onregelmatigheden bij het verrichten van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft en/of de betreffende schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op schadevergoeding en/of herstel van onregelmatigheden.

10.3 Zelfs indien de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot betaling waartoe hij Daktro opdracht gegeven heeft.

10.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is de klacht werd ingediend, dan zal Daktro de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de indiener vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen.

10.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Daktro daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en op verantwoordelijkheid van de Klant.

11.2 Daktro zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Daktro neemt door het aangaan van enige overeenkomst in geen geval een resultaatsverplichting op zich.

11.3 Daktro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Daktro is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.4 Daktro kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor een toerekenbare zware fout of zware nalatigheid in de nakoming van de overeenkomst of in geval van opzet. De totale aansprakelijkheid waartoe Daktro uit hoofde van haar contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid gehouden zou kunnen zijn, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de prestatie van Daktro aan de overeenkomst te laten beantwoorden, of ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade, of gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade. Daktro is op geen enkel moment aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedijfsstagnatie.

11.5 Voor verborgen gebreken is Daktro enkel verantwoordelijk voor zover wordt bewezen dat Daktro daarvan kennis had, dewelke niet wordt vermoed, en is in elk geval beperkt tot zes (6) maanden na uitvoering van de diensten.

11.6 Daktro is verzekerd voor onstoffelijke schade per schadegeval. Zaakschade en onstoffelijke schade per schadegeval ten gevolge van: brand, vuur, ontploffing, rook, water tot €1.250.000,00. Indien het risico bij de Klant hoger ligt dan dit bedrag, dan dient deze voor de aanvang van de werken, bij diens verzekeraar afstand van verhaal voor Daktro aan te vragen voor het deel van de schade dat het verzekerde bedrag overtreft. Zonder tegenbericht neemt Daktro aan dat het risico lager ligt dan genoemd bedrag. Daktro kan geenszins aangesproken worden voor een bedrag dat hoger ligt dan het verzekerde bedrag.

11.7 Indien er werken worden uitgevoerd op de door Daktro geplaatste daken, niet door Daktro, dan vervalt de waarborg op dit dak.

12. Overmacht

12.1 Daktro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van Daktro onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals maar niet beperkt tot oorlog, brand, epidemieën (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, Covid-19), van overheidswege bindende beperkende maatregelen die uitvoering van de overeenkomst niet dan wel niet volledig mogelijk maakt, een tekort aan geschikte arbeidskrachten, werkstakingen, ongevallen, extreme weersomstandigheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Daktro of van diens leveranciers.

12.3 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Daktro gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

12.4 Voor zover Daktro ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Daktro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

13. Opschorting en ontbinding

13.1 Daktro is bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel indien er ernstige twijfel bestaat dat de Klant zijn verplichtingen zal nakomen, alsook in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, stillegging, liquidatie Klant;

13.2 Indien de overeenkomst wordt opgeschort, zijn de vorderingen van Daktro op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

13.3 Daktro behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

14. Gegevensbescherming

14.1 Daktro verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016.

14.2 Daktro is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking. Daktro zet zich dan ook dagelijks in om de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant te beschermen en te beheren in alle transparantie.

14.3 Daktro verwerkt alle gegevens (zoals naam, e-mail, adres, facturatiegegevens, gsmnummer,… ) die zij noodzakelijk acht om de overeenkomst met de Klant uit te voeren om op die manier een maximale dienstverlening te kunnen verschaffen.

15. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.