Algemene voorwaarden

Al onze offertes zijn vrijblijvend en slechts bindend indien de partijen het akkoord schriftelijk ondertekenen en/of hun akkoord geven via een antwoord op mail waarmee de offerte verzonden is.
De partijen kunnen niet aan de offerte worden gehouden indien de andere partij er redelijkerwijze mocht van uitgaan dat de offerte of een deel van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Het toelaten dat Daktro een opdracht aanvat/ opstart geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de klant/ opdrachtgever, als aanvaarding van de voorwaarden en als toestemming de desbetreffende diensten en aanneming te factureren.

Bij opzegging van een getekend akkoord zal de opdrachtgever 10 % verbrekingsvergoeding moeten betalen op het bedrag waarvoor akkoord is gegaan, m.b.t. gederfde winst

Betaling en laattijdigheid

De facturen zijn onmiddellijk en contant te betalen, tenzij afzonderlijk een bijzonder betalingstermijn voorzien is.
Indien er geen termijn bepaald is, worden deze gefactureerd naargelang de vorderingen der werken.

Geen enkele inhouding ten titel van waarborg zal op de facturen kunnen worden toegepast.
Wij verzoeken u ons bij de bestelling uw juiste facturatiegegevens mee te delen.

De facturen worden betaald op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het toesturen van de factuur geldt als aanmaning tot betaling.

Bij laattijdige betaling van een factuur zullen alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 %. Bovendien zal de onderneming vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden zijn tot betaling van een forfaitair bedongen schadevergoeding van 10%. Deze forfaitaire schadevergoeding kan nooit lager zijn dan 125 EUR, de gerechtelijke invorderingskosten zijn niet begrepen in dit schadebeding. Daktro behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

Indien de solvabiliteit van de onderneming in het gedrang komt, zoals o.m. in het geval dat er op een deel of het geheel van de goederen van de klant bewarend en/of uitvoerend beslag wordt gelegd, de vennootschap van de onderneming wordt ontbonden en/of vereffend, de onderneming uitstel van betaling heeft gevraagd, hij kennelijk onvermogend is of in staking van betaling is, heeft Daktro ten alle tijde het recht om betalingswaarborgen te eisen. Daktro heeft, indien de onderneming hieromtrent in gebreke blijft, het recht om zonder verdere ingebrekestelling de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege eenzijdig te ontbinden of op te schorten, naar de keuze van Daktro, bij aangetekend schrijven en betaling te eisen voor de reeds geleverde prestaties. Bovendien ontzegt de onderneming zich, in het geval van aanneming van werk, elk recht om verdere afwerking van de werken te eisen.

Diverse bepalingen:

Staat van de ondergrond

De staat van het gebouw waarin en/of van de ondergrond waarop werken door Daktro worden uitgevoerd, wordt niet door Daktro nagegaan. Het gebouw en/of de ondergrond wordt geacht geschikt te zijn voor de geplande werken.

Plasvorming op het dak

Een plat dak kan van nature gevoelig zijn voor waterstagnaties. Een zekere waterstagnatie kan onvermijdelijk zijn en vormt volgens de Technische Voorlichting 215 geen afdoende reden om voorbehoud te maken bij de oplevering van de werken. Artikel van het WTCB (Waterstagnaties op platte daken 2013/04.07) gaat dieper in op dit fenomeen.

Plasvorming Bakgoten

Plasvorming in de bakgoten is niet onze verantwoordelijkheid doch het gevolg van oneffenheden
in de ondergrond. Dit houdt echter geen beperking in wat betreft de waarborg waterdichtheid. Zie plasvorming op het dak.

Hellende/ platte daken

Bij renovatie werken aan hellende/ platte daken, met inbegrip van al dan niet de dakstructuur m.b.t. gordingen en kepers, kan het zijn dat tijdens de werken barsten of scheuren ontstaan. In muren en of gyproc.
Deze zijn een gevolg van de renovatie werken, verbetering of versterking van de dakstructuur.
Het bijwerken/ herstellen/ schilderen van eventuele barsten of markeringen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Daktro.

Koepels

Bij eventuele breuk van de koepels bij het wegnemen of terugplaatsen, zal de koepel vervangen worden aan dagprijs. Het eventueel aanpassen van de binnen afwerking valt buiten de verantwoordelijkheid van Daktro en is niet in de prijs begrepen.

Binnen afwerking m.b.t. dak doorvoeren en koepels en dakramen (incl. Velux)

Aangaande het bijplaatsen van koepels en opstanden, mogelijkheid bestaat dat een binnen afwerking aangepast/ aangewerkt of bijgeplaatst dient te worden.
Deze zijn niet inbegrepen en vallen niet onder onze verantwoordelijkheid, op voorwaarde dat het niet anders vermeld is in de offerte

Condensatie ketels/ dampkap/ haarden etc.

Wij zijn niet verantwoordelijke voor de goede aansluiting of werken van onderliggende toestellen m.b.t. tot aansluitingen en de gedeeltes die onder het dakvlak bevinden, indien niet in de offerte gespecificeerd. Indien er doorvoeren aangepast moeten worden is de eigenaar/opdrachtgever verantwoordelijk voor het opnieuw laten instellen van deze toestellen na onze dakwerken. Tevens is de eigenaar verantwoordelijk om een degelijke aansluiting te voorzien waarop wij de voorziene verluchting kunnen aansluiten. Indien de aansluiting langs boven te kort is, zullen wij hier melding van maken tijdens de werken en dient een loodgieter deze aansluiting aan te passen, niet op onze verantwoordelijkheid.

Satelliet schotels/ antennes

We zijn niet verantwoordelijk voor de goede werking van de satelliet na de werken
Verplaatsen en terugplaatsen van de satelliet om de dakwerken te kunnen uitvoeren gebeurt door de eigenaar.
Indien er bij de start van onze werken geen satellietschotels verwijderd zijn gaan wij ervan uit dat de eigenaar niet in de mogelijkheid is om dat doen. Wij verplaatsen deze als service zonder enige verantwoordelijkheid. Aangezien wij niet de goede werking of toestand kunnen controleren.
De juiste afstelling van de satelliet veranderd namelijk door het verhogen van het dak met isolatie, of door het verplaatsen van deze satelliet, met als gevolg dat deze terug afgesteld dient te worden door een professionele firma op kosten van de eigenaar.

Verborgen gebreken/ meerwerken:

Werken niet beschreven in de offerte zijn niet voorzien
Structureel noodzakelijke werken en onzichtbare gebreken na overleg in meerprijs uitgevoerd worden.

Afvoerbuizen

Afvoerbuizen zijn niet standaard verwerkt in onze offertes. Deze moeten beschreven staan in de offerte. Wij gaan ervan uit dat de afvoeren aangesloten zijn op het daarvoor voorziene juiste netwerk en dat ze normaal werken.
Wij gaan ervanuit dat de bestaande afvoeren de correcte diameter hebben.
Afvoeren die in de muur of de grond zijn verwerkt controleren we niet op een goede werking.
Bij een dakrenovatie bestaat steeds de mogelijkheid dat de hoek van het tapgat verandert waardoor de afvloeiing van water een andere weg vindt.

Aan de opgaande muren

Wij gaan ervan uit dat de opgaande gevelmuren waar tegen wij moeten aansluiten op zich waterdicht zijn of dat er een intacte horizontale waterkerende laag aanwezig is.
Lekken veroorzaakt door de opgaande muur of aansluiting boven het dakvlak vallen niet onder onze verantwoordelijk, behalve indien anders vermeld in de offerte. Indien de horizontale waterkering lager ligt dan onze noodzakelijke opkant, dan zal hier melding van gemaakt worden door ons. Dit komt vaak voor indien het dakvlak verhoogd wordt, door bv. isolatiewerken. De eigenaar/opdrachtgever blijft steeds zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van deze gevel of het hoger maken van de horizontale waterkering in de muur.

Gevelbekleding m.b.t. tot opgaande muren

Indien er een gevelbekleding, aan een opgaande muur die aansluit op ons te vernieuwen dakvlak, onze waterdichte aansluiting belemmerd. Dan zijn wij genoodzaakt een aanpassing te voorzien die een waterdichting waarborgt. Wij moeten ten alle tijden een degelijke aansluiting voorzien aan opgaande muren. Indien er bij de start van onze werken bv, gevelbekleding te dicht bij ons te bewerken dakvlak ligt, dan slijpen wij hier de gevelbekleding af tot op de hoogte dat noodzakelijk is om onze werken uit te voeren.
De eigenaars zijn hiervan op de hoogte. Bij een akkoord voor werken gaat Daktro er ook vanuit dat de eigenaar van de woning de buren heeft ingelicht m b t de gevelbekleding en noodzakelijke aansluitingen.

Gevolgschade tijdens de werken

Bij renovatie is het mogelijk dat er waterinfiltratie is tijdens de werken, elke vorm van gevolgschade hiervan valt niet onder onze verantwoordelijkheid.

Meldingsplicht opdrachtgever

Fouten of gebreken op en rond de uit te voeren werken dienen op voorhand gemeld te worden
Fouten en of schade die geen rechtstreeks oorzakelijk bewijsbaar verband hebben met de door ons uitgevoerde werken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid

Uitvoeringstermijn

Indicatieve uitvoeringstermijn en overmacht: m.b.t. tot uitvoering der werken
Daar de uitvoeringstermijnen onderhevig zijn wegens weerverlet, overmacht, onvoldoende beschikbaarheid van materialen of grondstoffen. Dit is geen geldige reden van verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever. Hetzij uitgezonderd in gemeenschappelijk overleg.

Waarborg

Tien jaar op de waterdichtheid (loodgieterij 1 jaar-bv.: afvoeren, verluchtingen, duivenpinnen, kiezelvangers, controleputten, etc.…) volgens de garantievoorwaarden van de Belgische Vereniging van Aannemers en Dichtingswerken (B.E.V.A.D.)

Stormschade of schade door derde

Elke vorm van schade toegebracht door storm, derde, elke externe factor of abnormale gebeurtenis valt niet onder onze garantievoorwaarden. Ook niet als het dak net vernieuwd is.

Werken uitgevoerd op onze daken tijdens de 10-jarige waarborg

Indien er werken worden uitgevoerd op de door ons geplaatste daken, niet door ons, dan vervalt de waarborg op dit dak.

De werf betreden

De werf mag nooit betreden worden zonder begeleiding van Daktro BVBA. Schade aangebracht door derde tijdens onze werken is niet mee in de prijs inbegrepen. Eventuele extra werken die schade door derde met zich meebrengt zal mee gefactureerd worden.

Publiciteit

De klant stemt ermee in dat Daktro de werken van de klant mag gebruiken voor publiciteitsdoeleinden zoals eventuele presentaties, marketingmateriaal, consumentenlijsten, foto’s en/of op haar eigen websites of werf.

Toegangswegen

Voor het bovenbrengen van onze materialen zal Daktro gebruik maken van een kraan of van een ladderlift indien mogelijk. Er zal op voorhand bepaald worden via welke weg de materialen worden af- en aangevoerd.
Voor het vervoer van haar arbeiders zal Daktro de lift of de trappen van het gebouw gebruiken. De nodige maatregelen om beschadiging of bevuiling te voorkomen, zullen op verantwoordelijkheid van de eigenaar zijn, tenzij anders bepaald in de offerte. Indien Daktro voor een veilige toegang tot de werkvloer doorgang moet hebben door een privatief gedeelte zullen er nodige maatregelen om beschadiging of bevuiling te voorkomen, op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zijn.
Vloerbescherming moet een vaste en degelijke stabiliteit waarborgen voor de arbeiders om zich over te verplaatsen op een normale wijze. Indien er geen stabiele vloerbescherming geplaatst wordt dan zal er op verantwoordelijkheid van Daktro een vloerbescherming geplaatst worden. De kost die hiermee gepaard gaat wordt gefactureerd.
Indien er vuil door de werken naar binnen wordt gebracht, zoals stof en andere, dan zal dit gepoetst worden op verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Nutsvoorzieningen

Elektriciteit en water zullen door de klant gratis geleverd worden. Tijdens de duur van de werken zal een stroompunt zo dicht mogelijk bij de werf door de klant ter beschikking gesteld worden. Wij hebben zelf tuinslangen, verlengkabels voor elektriciteit en dergelijke ter beschikking.

Voor de waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid uitbating”

= de extra-contractuele aansprakelijkheid die op Daktro bvba kan neerkomen voor schade die
aan derden wordt toegebracht tijdens de exploitatie van de onderneming.
Daktro is verzekerd voor onstoffelijke schade per schadegeval. Zaakschade en onstoffelijke schade per schadegeval ten gevolge van: brand, vuur, ontploffing, rook, water tot 1.250.000,00 €
Indien het risico bij de klant hoger ligt dan dit bedrag, dan dient deze voor de aanvang van de werken, bij diens verzekeraar afstand van verhaal voor Daktro aan te vragen voor het deel van de schade dat het miljoen overtreft. Zonder tegenbericht neemt Daktro aan dat het risico lager ligt dan genoemd bedrag.

Prijsschommelingen

De prijzen zijn vastgesteld op basis van de huidige prijzen van materialen en lonen, en zijn dus voor aanpassing vatbaar. De officiële schommelingen der lonen zullen aanleiding geven tot prijsaanpassing. De procentuele prijsstijging van de materiaalprijzen die de fabrikanten/leveranciers ons opleggen in de periode tussen onze offerte en levering op de werf, zullen integraal doorgerekend worden.

B.T.W.

De B.T.W. is niet inbegrepen in onze prijzen, en valt te uwen laste. Indien meent in aanmerking te kunnen komen voor het verminderd B.T.W.-tarief van 6% voor privéwerken, dient u bijgevoegd B.T.W formulier ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen, zoniet zijn wij verplicht het normaal B.T.W.-tarief van 21% toe te passen.

Regiewerken

Werken welke niet in de offerte zijn voorzien, worden uitgevoerd in “regie”, te vermeerderen met het gebruikte materiaal + B.T.W.
Voor regiewerken kunnen bijkomende kosten van, vergunningen, verplaatsing, vervoer of levering aangerekend worden.

Uitloop van werken door overmacht

Indien er werken uitlopen door overmacht, ziekte personeel, weerverlet, etc., dan worden bijkomende kosten zoals vergunning, parkeerverbod en andere bijkomstige kosten die gelinkt zijn aan de uitloop van de werken doorgerekend aan de klant.

Bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. De ondertekening van een offerte geldt als bevestiging van aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Een door de opdrachtgever getekende en teruggestuurde offerte dient steeds door ons te worden aanvaard d.m.v. een bestelbevestiging. Wij houden ons het recht voor om de door de opdrachtgever ondertekende offerte te weigeren op grond van de volgende niet limitatieve redenen:
– geen dekking door onze kredietverzekeraar,
– de prijs is niet meer geldig wanneer grondstoffen, materiaalprijzen of lonen gestegen zijn,
– bijkomende voorwaarden opgelegd door de opdrachtgever,
– overmacht

Gebruikte en voorgestelde materialen in de offertes

De voorgestelde materialen kunnen licht afwijken van de geplaatste materialen. Er zal steeds een gelijkwaardig product of beter product gebruikt worden dan voorgesteld. Dit hangt af van de markt en de producten verkrijgbaar bij de leveranciers op datum van voorstelling offerte en bestelling materialen. Technische fiches zijn verkrijgbaar via mail op aanvraag.

Planning van de werken

Planningen kunnen sterk wijzigen door factoren zoals weerverlet, ziekte werknemers, noodzakelijke herstellingswerken en uitloop van werken door onvoorziene omstandigheden. Deze onvoorziene omstandigheden zorgen ervoor dat een planning die enige tijd opgegeven is, sterk doet veranderen in tijd. De uitloop van planningen geeft de klant/opdrachtgever nooit het recht een akkoord niet na te komen. Er worden in de offertes en de daarbij horende akkoorden nooit een binding gemaakt in tijd. Bij opzegging van een getekend akkoord zal de opdrachtgever 10 % verbrekingsvergoeding moeten betalen op het bedrag waarvoor akkoord is gegaan, m.b.t. gederfde winst.